การให้บริการ
การให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานนโยบายและแผน
งานควบคุมภายใน
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
บริการออนไลน์
อบต.ในเครือข่าย
การต่อต้านการทุจริต
ITA
รวมลิงค์ต่างๆ
สนทนาออนไลน์  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
วันที่ 28 มีนาคม 2566 อบต.ชุมแสง จัดประชาคมรับฟังปัญหาและความต้องการของช้าวบ้านตามา หมู่ที่1 
      องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จัดการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่หมู่1บ้านตามา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหา แสดงความคิดเห็น และแนวทางพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม และการบริหารจัดการขยะมูล
วันที่ 27 มีนาคม 2566 อบต.ชุมแสงจัดประชาคมรับฟังปัญหาชาวบ้านหมู่12บ้านโคกวัด 
      องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จัดการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของชาวบ้านในพื้นทีหมู่ที่ 12 บ้านโคกวัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหา แสดงความคิดเห็น และแนวทางพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม และการบริหารจัดกา
วันที่ 27 มีนาคม 2566 อบต.ชุมแสง จัดประชาคมรับฟังปัญหาชาวบ้านหมู่4บ้านโคกสิงห์์ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จัดการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่หมู่4บ้านโคกสิงห์ และหมู่12บ้านโคกวัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหา แสดงความคิดเห็น และแนวทางพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม
วันที่ 24 มีนาคม 2566 อบต.ชุมแสง จัดประชาคมรับฟังปัญหาชาวบ้านหมู่14บ้านสว่างพัฒนา 
      องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จัดการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่หมู่14บ้านสว่างพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหา แสดงความคิดเห็น และแนวทางพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม และการบริหาร
พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัติแก่เด็กอนุบาลและปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง 
      นายสมบัติ หล่าธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัติแก่เด็กอนุบาลและปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีการศึกษา2565 โดยมี นายบุญเกิดวรรณสุทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต
วันที่ 23 มีนาคม 2566 อบต.ชุมแสง จัดประชาคมรับฟังปัญหาชาวบ้านหมู่6 บ้านโนนแดง และหมู่7บ้านสระกุด 
      องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จัดการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่หมู่6บ้านโนนแดง และหมู่7บ้านสระกุด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหา แสดงความคิดเห็น และแนวทางพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม และ
วันที่ 22 มีนาคม 2566 อบต.ชุมแสง จัดประชาคมรับฟังปัญหาชาวบ้านหมู่8 บ้านโนนจำปา และหมู่9 บ้านหนองหัวควาย 
      องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จัดการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่หมู่8บ้านโนนจำปา และหมู่9 บ้านหนองหัวควาย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหา แสดงความคิดเห็น และแนวทางพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประช
วันที่ 21 มีนาคม 2566 อบต.ชุมแสง จัดประชาคมรับฟังปัญหาชาวบ้านหมู่ 13บ้านตะโก และหมู่15บ้านแสงเจริญ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จัดการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ หมู่13บ้านตะโก และหมู่15บ้านแสงเจริญ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหา แสดงความคิดเห็นต่างๆ และแนวทางพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประ
จัดประชาคมบ้านหมู่17บ้านนครลำปางและหมู่10บ้านห้วยน้อย 
      องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงจัดการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 17 บ้านนครลำปาง และหมู่ 10 บ้านห้วยน้อย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหา และแนวทางพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม ณ ศาลาประ
วันที่ 15 มีนาคม 2566 ประชุมพิจารณาเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง 
      เวลา 10.00 น. มีการประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องขอกู้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหมูเลี้ยงวัว บ้านสุขสำราญ และกลุ่มทอผ้าบ้านสุขวัฒนา โดยท่านสมบัติ หล่าธรรม นายกอบต.ชุมแสง มอบให้นายพู สุขจิตต์ รองนายกอบต.ชุมแสง เป็นประทานในที่ประชุม ท่านปลั
3 มี.ค.2566 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่(ศพด.อบต.ชุมแสง) 
      วันที่ 3 มีนาคม 2566 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ชุมแสง ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
23-27 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคป้องกันภัย(อปพร.)ประจำปี 2566 
      วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงโดยการนำของท่านสมบัติ หล่าธรรม นายก อบต.ชุมแสง รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต.ท่านบุญเกิด วรรณสุทธิ์ ปลัด อบต.ชุมแสง สว.ปป.สภ.ชุมแสง ผอ.โรงเรียนบ้านชุมแสง ผอ.รพสต.ชุมแสง ผอ.รพสต.โนนสมบูรณ์
14-22 กุมภาพันธ์ 2566 อบค.ชุมแสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบอลเล่บอล(เทศกาลกินปลามูลฯ) 
     
10 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      วันที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงโดยการนำของท่านสมบัติ หล่าธรรม นายก อบต.ชุมแสง รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต. ท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาอบต.ชุมแสง ท่านบุญเกิด วรรณสุทธิ์ ปลัด อบต.ชุมแสง สารวัตรใหญ่ สภ.ชุมแสง
20 มกราคม. 2566 โครงการกำจัดวัชพืชทำความสะอาดสระหนองน้ำบ้านตามา 
     
14 มกราคม.2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
     
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23 
          ท่านนายก อบต.ชุมแสง นายสมบัติ  หล่าธรรม ร่วมกับคณะผู้บริหาร ประธานสภา ส.อบต. ปลัด อบต. รองปลัด อบต. พนักงาน จนท. หัวหน้าส่วนราชการระดับตำบลชุมแสงทุกภาคส่วน ผู้บริหารสถานศึกษา  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั้ง 18 หมู่บ้าน
8 พฤศจิกายน. 2565โครงการสืบสารประเพณีลอยกระทง 
     
โครงการหมู่บ้านสอาดบ้านสุขสำราญ 
     
21-22 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมอาสากู้ชีพ 
     
12 กรกฎาคม 2565 เทศกาลแห่เทียนพรรษา 
     
22 มิถุนายน 2565โครงการฝึกอบรมเยาวชนไทยต้านยาเสพติด 
     
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการแปรรูปอาหารสมุนไพร17ม.ย.65 
     
09 เมษายน.2565 โครงการปลูกป่าสาธารณะพเพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ยั่งยืน 
     
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง 
      โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ณ จังหวัดกาญจนบุรี 25 - 27 เมษายน 2551
โครงการปลูกป่าสาธารณะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
      โครงการปลูกป่าสาธารณะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ปีงบประมาณ 2551 11 - 12 กรกฎาคม 2551 ณ วัดบ้านโคกสิงห์
โครงการอบรมสัมมนาจัดทำแผนแม่บทองค์กร 
      โครงการอบรมสัมมนาจัดทำแผนแม่บทองค์กร กลุ่ม สว่างปัญญา วันที่ 22 เมษายน 2552 ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้าน สว่างพัฒนา โดย องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
โครงการกฐินอำเภอ 
      โครงการกฐินอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
โครงการพัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
      โครงการพัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร "การบูรณาการความร่วมมือและการสร้างทีมงาน" วันที่ 15 - 17 กันยายน 2552 ณ โรงแรมอารยารีสอร์ท จ.อุบลราชธานี โดย องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
โครงการไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง จังหวัดบุรีรัมย์ 
      โครงการไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง จังหวัดบุรีรัมย์ 15 ตุลาคม 2552
โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล 3 ปี 
      โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล 3 ปี พ.ศ.2553-2555 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2552
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 1516 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 15 เมษายน 2567
โครงสร้างการบริหาร
โรงแรม/ที่พัก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.201.97.0
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,113,435

ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
Tel : 0-4460-5096   Fax : 0-4460-5096
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.