อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
การให้บริการ
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
บริการออนไลน์
งานควบคุมภายใน
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
การต่อต้านการทุจริต
ITA


  หน้าแรก     รายได้ของ อบต.ชุมแสง 

รายได้ของ อบต.ชุมแสง
รายได้ของ อบต.ชุมแสง  

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

 

รายได้ประจำปีงบประมาณ  2552  รวมทั้งสิ้น  (ข้อมูลถึงเดือนกันยายน  2552)  จำนวน  27,507,918  บาท   แยกเป็น

                1.  หมวดภาษีอากรจำนวน  78,590.-  บาท

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน       จำนวน    25,845.-   บาท

- ภาษีบำรุงท้องที่                   จำนวน    51,385.-   บาท       

- ภาษีป้าย                              จำนวน      1,000.-   บาท       

- อากรฆ่าสัตว์                        จำนวน    360.-        บาท

2.  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต     จำนวน    51,351  บาท

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์      จำนวน    648.-        บาท

และจำหน่ายเนื้อสัตว์           

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน       จำนวน    -        บาท

- ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล     จำนวน       4,000.-      บาท

- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ   จำนวน      46,400.-     บาท

- ค่าปรับอื่นๆ     จำนวน    303.-     บาท

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จำนวน  74,699.-  บาท

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   จำนวน     74,699.-    บาท

- รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ   จำนวน          -           บาท

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   จำนวน       -           บาท

5.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน  384,510.-  บาท

                                - ค่าขายแบบแปลน     จำนวน   313,300.-    บาท

                                - รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ    จำนวน   71,210.-    บาท

6.  หมวดรายได้จากทุน     จำนวน         -           บาท

7.  หมวดภาษีจัดสรร     จำนวน  10,691,721.-  บาท

                                -  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม  พ.ร.บ.กำหนดแผน     จำนวน  4,212,983.-  บาท

                                -  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  1  ใน  9  จำนวน  2,596,053.-  บาท

                                -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จำนวน     24,089.-  บาท

                                -  ภาษีสุรา  จำนวน  1,192,558.-  บาท

                                -  ภาษีสรรพสามิต    จำนวน  2,302,252.-  บาท

                                -  ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน      21,046.-  บาท

                                -  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม    จำนวน       68,652.-  บาท

                                -  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม   จำนวน     274,088.-  บาท  ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

8.  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้  อปท.    จำนวน  16,227,047.-  บาท   

                                8.1  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จำนวน          -        บาท

                                -  เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.             จำนวน          -        บาท

                                   ที่มีการบริหารจัดการที่ดี                                  

                                -  เงินอุดหนุนทั่วไป  สำหรับดำเนินการ   จำนวน  16,227,047.-  บาท

   ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

 

         ตารางเปรียบเทียบรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง   ปีงบประมาณ  2551-2552

 

 

โครงสร้างการบริหาร
โรงแรม/ที่พัก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.201.94.72
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,110,272

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
Tel : 0-4460-5096   Fax : 0-4460-5096
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.