อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
การให้บริการ
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
บริการออนไลน์
งานควบคุมภายใน
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
การต่อต้านการทุจริต
ITA


  หน้าแรก     ประชากรในเขตพื้นที่ ปี 2552 

ประชากรในเขตพื้นที่ ปี 2552
ประชากรในเขตพื้นที่ ปี 2552  

ประชากร  (ข้อมูล    เดือนพฤษภาคม  2552)

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง    มีประชากรทั้งสิ้น   จำนวน   10,192   คน     โดยแยกเป็นชาย  จำนวน   5,073   คน   แยกเป็นหญิง    จำนวน   5,119   คน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย  141.56  คน / ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน  2,350  ครัวเรือน  โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่าง ๆ  ดังนี้

 

 

- ความหนาแน่นเฉลี่ย  141.56  คน/ตารางกิโลเมตร

 

                - สถิติเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2551   ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  รวมทั้งหมด   7,005   คน   รวมไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด   5,168  คน   คิดเป็นร้อยละ  73.78  บัตรเสียคิดเป็นร้อยละ  2.57  บัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนนร้อยละ  0.08

 

                - สถิติเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2551   ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  รวมทั้งหมด   7,005   คน   รวมไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด   5,168  คน   คิดเป็นร้อยละ  73.78  บัตรเสียคิดเป็นร้อยละ  3.89  บัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนนร้อยละ  0.58

                ที่มา  :  แบบสรุปการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  วันเลือกตั้ง  24  สิงหาคม  2551

 

การศึกษา

 

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  มีความหลากหลายทางด้านคุณวุฒิการศึกษา  แต่ส่วนใหญ่จะสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษาและออกมาประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง   มีสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน  12  แห่ง   แยกเป็น   3   ระดับ   ดังนี้

 

ก. ระดับก่อนประถมศึกษา  5  แห่ง  คือ

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตามา            ตั้งอยู่วัดบ้านตามา  หมู่ที่  1

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสิงห์      ตั้งอยู่วัดบ้านโคกสิงห์  หมู่ที่ 4

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสม็ด            ตั้งอยู่วัดศิริมงคล  หมู่ที่  5

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกุด         ตั้งอยู่วัดบ้านสระกุด  หมู่ที่  7             

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวควาย    ตั้งอยู่วัดบ้านหนองหัวควาย  หมู่ที่  9

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแดง      ตั้งอยู่วัดบ้านโนนแดง  หมู่ที่  6  (สาขาศูนย์สระกุด)

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมแสง         ตั้งอยู่  อบต.ชุมแสง  หมู่ที่  2 (สาขาศูนย์โคกสิงห์)

 

ที่มา  :  แบบสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง    วันที่  10  มิถุนายน  2552

 

ข. ระดับประถมศึกษา  6  แห่ง  คือ

     -  โรงเรียนบ้านตามา (อนุบาล.1 - ป.6)                      ตั้งอยู่บ้านตามา  หมู่ที่ 1

     -  โรงเรียนบ้านชุมแสง (อนุบาล 1 - ม.3)                   ตั้งอยู่บ้านชุมแสง  หมู่ที่ 2

     -  โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ (อนุบาล.1 - ม.3)                 ตั้งอยู่บ้านโคกสิงห์  หมู่ที่ 4

     -  โรงเรียนบ้านสระกุด (อนุบาล.1 -  ม.3)                  ตั้งอยู่บ้านสระกุด  หมู่ที่ 7

     -  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย (อนุบาล.1 - ป.6)       ตั้งอยู่บ้านหนองหัวควาย  หมู่ที่ 9

     -  โรงเรียนบ้านเสม็ด (อนุบาล.1 - ป.6)                      ตั้งอยู่บ้านเสม็ด  หมู่ที่ 5

 

ที่มา  :  แบบสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนระดับชั้นประถม  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง    วันที่  10  มิถุนายน  2552

 

ค. ระดับมัธยมศึกษา  1  แห่ง  คือ

     -  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  (ม.1-ม.6)             ตั้งอยู่บ้านเสม็ด  หมู่ที่ 5

 

ที่มา  :  แบบสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยม  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง    วันที่  10  มิถุนายน  2552

 

โครงสร้างการบริหาร
โรงแรม/ที่พัก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.201.94.72
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,110,378

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
Tel : 0-4460-5096   Fax : 0-4460-5096
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.